VelkommenGennem livet kan der opstå svære situationer af den ene eller anden art.

Der kan være perioder, der føles uoverskuelige, og hverdagen kan blive svær at komme igennem. Årsagerne kan være mange og forskellige til, at livet på et tidspunkt opleves svært, eller efterlader en oplevelse af at være fastlåst med et ønske om større selvindsigt og personlig udvikling.
Baggrunden for henvendelse til psykolog og start af samtaleforløb kan således være livskriser eller eksistentielle problemer. Der kan også være tale om akutte personlige problemer i familielivet og/eller arbejdslivet.
Henvendelse til psykolog kan også skyldes angst, depression, problemer med lavt selvværd, sociale vanskeligheder i kontakten med andre, følelsesmæssige problemer, ensomhed, problemer i parforholdet, stressproblemer m.m.
Som psykolog er jeg universitetsuddannet og har et videnskabeligt og bredt teoretisk funderet studium bag mig. Jeg er autoriset psykolog med overenskomst med sygesikringen og har mange års erfaring som privatpraktiserende med samtalebehandling.


NB; Klinikken er flyttet til nye lokaler på Bysøplads 1, 2. sal.

Der er adgang til etagen via elevator ved indgangen i Bysøstræde eller via blå hoveddøre og trappeopgang på Bysøplads.

Der er venteområde og toilet på gangen.NB; Klinikken har lukket for opstart af forløb for unge mellen 18-24 år under vederlagsfri ordning


Klinikken holder feirelukket i uge 29-30-31VærdierSom led i videreuddannelse har jeg bla. gennemført en 3-årig videreuddannelse i Tilstandsdifferentieret Psykoterapi. Den tilstandsdifferentierede psykoterapi vægter værdighed i kontakten, autentisk menneskeligt nærvær og eksistentiel meningsfuldhed.


Med afsæt i tilstandsdifferentieret psykoterapi ser jeg ikke den primær opgave som at forandre. Opgaven er via respektfuld opmærksomhed at skabe de nødvendige forudsætninger for, at et andet menneske kan finde større følelsesmæssig oprigtighed og derved bliver i stand til at prioritere i sit liv - hvad der opleves meningsfuldt og finde mod til at leve i større overensstemmelse med denne indsigt.


Jeg ser med andre ord ikke mig selv om specialist i den forstand, at jeg skal tilføre viden, den anden ikke selv besidder. Tværtimod er min opgave at støtte den anden til at turde have større følelsesmæssigt kontakt med og vedkende sig den kerne af viden og indsigt, vi i forvejen har og inderst inde ved, vi besidder.SamtalerEn væsentlig forudsætning i psykoterapi er villigheden til at tale åbent om dig selv - også om følelsesmæssige og smertefulde forhold. Det er afgørende at søge accept og mod til at være tro mod den kerne af indre sandhed, vi besidder.


Samtalerne kan være en hjælp til:

  • at lære dig selv at kende på godt og ondt - med tolerance og medfølelse som formilder.
  • at forstå, hvad der er sket tidligere i dit liv, og hvordan det har påvirket dig.
  • at komme i større overensstemmelse med dine egne værdier og behov for derved at genfinde et værdigt og meningsfyldt liv.


Formålet med samtaleterapi er ikke at skabe ændringer for ændringernes skyld - nærmere at hjælpe til en større kontakt og afklarethed om viden og værdier - en afklaring, der kan give afsæt for forandringer, der er dybt forankret i dig selv.


I en sådan proces er der mere brug for spørgsmål end for svar. Arbejdsformen er derfor først og fremmest orienteret mod at bevidst nærvær, indlevelse og respektfuld interesse for den personlige oplevelse, glæde og smerte.


Samtaleforløb planlægges individuelt, og derfor er antallet af samtaler meget varierende. Som udgangspunkt er der tale om én samtale hver eller hver anden uge. Beslutning om afslutning af terapien træffes altid i samråd med den enkelte.SupervisionSupervision er et vigtigt element, når man som professionel arbejder med problematikker, man berøres af, undrer sig over, føler sig afmægtig overfor eller ønsker at blive klogere på. Supervision giver mulighed for fordybelse og til at undersøge, hvordan en problemstilling egentlig hænger sammen.


Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Der tilbydes supervision til psykologer mhp. autorisation. Andre faggrupper modtages også gerne.PrivatlivspolitikBehandling af oplysninger

Jeg overholder de gældende EU-regler om håndtering af persondata (GPDR), der sikrer, at dine personlige oplysninger håndteres forsvarligt og efter gældende love. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Psykologer er underlagt tavhedspligt. Der kan ikke indhentes eller udleveres oplysninger om dig, med mindre du har givet dit samtykke hertil.Typer af oplysninger

Jeg modtager de personlige oplysninger, du giver direkte til din læge i forbindelse med henvisningen under sygesikringsordningen. Jeg kan også modtage oplysninger om dig via din sundhedsforsikring eller andre instanser, der betaler for din behandling, hvis du har givet dit samtykke dertil.


Formål

Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:

• behandling

• udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehus

• afregningsformål

• overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder GPDR, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks

- dokumentationspligt

- håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

- håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder


Videregivelse af personoplysninger

I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling, vil personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

• Såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

• Jeg er forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016


Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere. Mine databehandlere er p.t.

• Etera. Du kan læse om deres persondatapoltik her: https://www.cgm.com

• Bricksite.com. Se deres persondatapoltik her: https://www.bricksite.com


Opbevaring og slettepolitik

Jeg har i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare oplysninger i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.Praktiske oplysningerKlinikken er beliggende i klinikfælleskab på Bysøplads 1, 2. sal centralt i Holbæk.

Klinikken består af kliniklokale og fælles venteværelse og klienttoilet.

​Der er mulighed for 2-timers parkering langs Bysøstræde.Tilskud fra sygesikringen

Jeg er tilknyttet sygesikringsordningen, hvilket betyder, at du med en henvisning fra din praktiserende læge kan få tilskud fra sygesikringen. Følgende persongrupper er berettiget til tilskud:


Røveri- volds- og voldtægtsofre

Trafik- og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Pårørende ramt af alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende til personer, der er ramt af alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år

Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år.


En henvisning fra lægen giver tilskud til 12 samtaler. Personer, der behandles for depression og angst, kan genhenvises, så der ydes tilskud til op til 24 konsultationer.


Unge i alderen 18-24 år gives vederlagsfri psykologbehandling ved henvisning under depression og angst.Egenbetaling

Indledende samtale: kr. 462,42,

Efterfølgende samtaler: kr. 385,59


Betaling af patientandel foregår ved MobilePay eller kontantbetaling


Ved medlemsskab af Sygesikringen Danmark ydes kr. 200,- 300, i tilskud pr. konsultation.


Uden tilskud fra sygesikrigen:

Individuel samtale: kr. 1275,-

Parsamtale (1,5 time): kr. 1670,-

Supervision, individuel (pr. time): kr. 1370,-

Supervision, gruppe (pr. time):kr. 1550,-Onlinebooking

Klinikken tilbyder onlinebooking

Tryk her for at tilgå booking online


https://equus.cgmnet.dk/active/booking.php?_klinik=070720211336Afbud

Ved afbud senere end kl. 16 dagen inden konsultationen pålægges et gebyr, der svarer til egenandelen af honoraret. Ved gentagne udeblivelser opkræves to gange patientandelenKontakt


60261832marianne@psychotherapy.dkNyttige linkswww.sundhed.dk

På sundhed.dk er angivet hvilke psykologer, der har overenskomst med sygesikringen og yder behandling med offentligt tilskud. Den enkelte psykolog oplyser her sine aktuelle ventetider for henholdsvis akutte og ikke akutte tilfælde. På sundhed.dk findes også oplysinger om klinikkers placering, adgangsforhold, psykologens alder, og psykologen kan anføre sine specialer og særlige interesseområder.


www.psykologeridanmark.dk

Psykologer i Danmark er en enkel og informativ oversigt over de praktiserende psykologer i Danmark, der også er medlem af Dansk Psykolog Forening. Du kan bruge flere søgekriterier, feks. kvindelig eller mandlig psykolog; voksen- eller børnepsykolog; geografisk beliggenhed; om psykologen har overenskomst med sygesikringen; hvor lang ventetiden er.


www.psykiatrifonden.dk

Psykiatrifondens hjemmeside orienterer bredt om egne tilbud og aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande www.stps.dk Der kan ske fejl i sundhedsvæsenet, der som oftest har karakter af utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner; patienter/klienter og pårørende kan alle indberette UTH til Styrelsen for Patientsikkerhed. Via linket ovenfor kan du både løse mere og indberette sådanne fejl. At indberette en utilsigtet hændelse er ikke lig med at indgive en officiel klage eller søge erstatning men sikrer en opfølgning med henblik på læring og kvalitetsudvikling.


www.dp.dk

Alle praktiserende psykologer er underlagt Etiknævnets principper under Dansk Psykolog Forening og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.


www.psykolognaevnet.dk

I de sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, er det muligt at indgive klage til Psykolognævnet og søge erstatning via Patienterstatningen - www.pebl.dk.


Du kan læse mere om klage- og erstatningsmuligheder hos Ankestyrelsen - www.ast.dk